PK Zarząd Nieruchomości

 

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością (budynkiem i gruntem do niego przynależnym).

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 

 • doradztwa
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • zwoływania i przygotowania zebrań członków wspólnoty mieszkaniowej
 • sporządzania projektów planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych)
 • proponowania na podstawie uchwalonych stawek opłat funduszu remontowego
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i finansowej nieruchomości poprzez prowadzenie pełnej księgowości
 • ubezpieczenia budynków od zdarzeń losowych
 • opłacania w terminie podatków i innych opłat publiczno-prawnych od nieruchomości wspólnej
 • zawierania umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości, w tym z dostawcami wody, odbiorcami ścieków i innych nieczystości, dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, oraz ich rozliczania (z utworzonych rachunków bankowych wspólnoty)
 • pobierania od wszystkich właścicieli opłat za utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz opłat za świadczenia na rzecz poszczególnych lokali i przekazywania tych świadczeń usługodawcom.
 • nadzoru nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców wraz z przynależnymi do nieruchomości terenem zielonym, chodnikiem oraz jezdnią
 • prowadzenia i stałego aktualizowania ewidencji dotyczącej lokali i mieszkających w nim osób
 • windykacji (wraz z przygotowaniem dla właściciela pozwu do Sądu) - w sprawie wytoczenia powództwa w przypadku długoterminowego zalegania z opłatami za lokal
 • wykonywania bilansu na koniec roku kalendarzowego i rozliczania rocznego stanu rachunku bankowego wraz z rozliczeniem w Urzędzie Skarbowym
 • składania sprawozdania finansowego i rozliczania rocznego stanu rachunku bankowego oraz propozycji planu kosztów na rok następny
 • przeprowadzania przetargów na prace remontowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywania umów na wykonywanie prac remontowych wraz z rzetelnym sprawdzeniem ofert (kosztorysów) potencjalnych wykonawców
 • pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej (dotacje) na remont budynku
 • przeprowadzanie remontu budynku z uzyskaniem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (w tym termomodernizacyjnego i remontowego)
 • nadzór nad przeprowadzanymi inwestycjami

 

 Zapewniamy całodobowe "pogotowie techniczne" (zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i instalacji oraz szybkiego usuwania awarii w nieruchomości wspólnej poprzez zlecanie niezbędnych remontów i konserwacji) oraz nadzór nad dokonywaniem kontroli technicznych zgodnie z wymogami prawa, bieżącymi naprawami i konserwacją budynków w zakresie powierzchni wspólnych obciążających współwłaścicieli, z wyłączeniem lokali stanowiących odrębną nieruchomość.

 

Dokumentację sporządza i prowadzi pod względem merytorycznym i praktycznym wykwalifikowany zespół pracowników PK Zarząd Nieruchomości Piotr Kreft.

 

Posiadana licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 1230, wydana jest zgodnie z przepisami prawa przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie w 2000r. wraz z wpisem na listę Wojewody Zachodniopomorskiego i Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.